Ulga B+R

Kolejna rewolucja w cenach transferowych
19 marca, 2019

Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych.  Ich celem jest uproszczenie dotychczas obowiązujących przepisów oraz dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia. Zmiany dotyczą m.in.:

Tylko nieliczni przedsiębiorcy decydują się na wdrożenie ulgi B+R. Bardzo często nie do końca orientują się w przepisach lub też mimo świadomości istnienia regulacji, nie są pewni czy działania podejmowane w ich firmie mogą być zakwalifikowane do prac badawczo-rozwojowych.

Czy słusznie?

Do skorzystania z ulgi nie jest konieczne prowadzenie badań. Większość polskich przedsiębiorstw – nawet nieświadomie – prowadzi prace rozwojowe. Aby utrzymać się na rynku, wyprzedzić konkurencję biznes musi się zmieniać – wprowadzane są nowe, ulepszone produkty, usługi, zmieniany jest proces produkcji, ograniczane koszty itp. I to już wystarczy – koszty takich działań mogą na koniec roku „dodatkowo” obniżyć zobowiązanie podatkowe przedsiębiorstwa.

Definicja działalności B+R

Zgodnie z definicją ustawową działalność B+R to „działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

W praktyce oznacza to każde działanie mające na celu ulepszenie lub stworzenie całkiem nowego produktu. Prace badawczo-rozwojowe nie muszą obejmować działalności badawczej, obejmują także prace rozwojowe, czynności „codzienne” takie jak wprowadzanie usprawnień w procesie produkcji (w tym w zakresie planowania produkcji), testowanie nowych materiałów w celu zmniejszenia kosztów produkcji, prace nad rozwojem oprogramowania, testowanie nowych surowców jako składników oferowanych produktów, itp. Trzeba pamiętać, że lista czynności, które mogą być objęte ulgą jest długa, zatem warto dokonać analizy prowadzonych przez firmę działań pod kątem możliwości skorzystania z ulgi B+R.

Ulga pozwala również na uwzględnienie projektów w toku, nie tylko tych zakończonych. Warto zaznaczyć, że projekt nie musi zostać zakończony sukcesem – ważny jest sam fakt prowadzenia prac B+R.

Korzyści z ulgi B+R

Korzyścią dla przedsiębiorcy jest „powtórne” odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R. Są to przede wszystkim koszty pracownicze osób zaangażowanych w proces badawczo-rozwojowy, a także koszty surowców i materiałów, pewne kategorie odpisów amortyzacyjnych itd. Co istotne są to więc wydatki, które i tak są ponoszone w firmie i które już raz zostały ujęte jako koszt podatkowy.

Warunki konieczne do skorzystania z ulgi:

Warunków nie jest dużo i w zasadzie ich spełnienie nie jest trudne (o ile faktycznie przedsiębiorstwo prowadzi prace B+R), tj.:

 • wydatki muszą stanowić koszty uzyskania przychodów
 • muszą zostać poniesione na działalność badawczo-rozwojową
 • koszty kwalifikowane powinny być wyodrębnione w prowadzonej ewidencji rachunkowej
 • ww. koszty powinny zostać wskazane w zeznaniu podatkowym
 • wydatki nie powinny być w jakikolwiek sposób zwrócone podatnikowi (np. w formie dotacji).

Nasza asysta

W ramach wsparcia możemy:

 • zmapować procesy B+R, tj. zidentyfikować procesy, działania, czynności, które potencjalnie mogą zostać zakwalifikowane jako działalność B+R
 • dokonać identyfikacji i odpowiedniej kwalifikacji kosztów, przeprowadzić analizę proporcjonalnej alokacji wydatków
 • przygotować stosowną dokumentację, dokonać weryfikacji poszczególnych dokumentów wewnętrznych, tj. regulaminów, umów o pracę itp.
 • dokonać przeglądu przyjętej w spółce polityki rachunkowej i podatkowej, w tym w zakresie odrębnej ewidencji wydatków B+R
 • dokonać kalkulacji kosztów kwalifikowanych
 • przygotować wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej.

W przypadku zainteresowania tematyką ulgi B+R i możliwościami, jakie daje w Państwa firmie, prosimy o kontakt. Odpowiemy na każde pytanie.

 1. Rozszerzenia definicji rodzaju powiązań kapitałowych i osobowych

Powiązania kapitałowe zostały powiększone m.in. o udziały w prawach związanych z uczestnictwem w zyskach lub majątku oraz prawach głosu. Powiązania osobowe natomiast mają dotyczyć wywierania wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę.

 • Nowych progów dokumentacyjnych

Lokalna dokumentacja jest sporządzana dla transakcji, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

 • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji towarowych i finansowych,
 • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowych i innych transakcji.
 • Grupowej dokumentacji cen transferowych

Grupowa dokumentacja cen transferowych będzie obowiązkowa dla podmiotów, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, gdzie skonsolidowane przychody grupy za rok poprzedni wynoszą ponad 200 mln PLN.

 • Obowiązku przygotowania analiz cen transferowych

W celu udowodnienia rynkowego charakteru transakcji z powiązanymi podmiotami, podatnicy mają obowiązek przygotowania dokumentacji lokalnej oraz analizy porównawczej dla każdej transakcji, przekraczającej próg.

 • Konieczności badania warunków restrukturyzacji działalności

Podkreślonokonieczność badania warunków dokonywanych restrukturyzacji z perspektywy cen transferowych pod kątem ich zasadności, jak i konieczności wypłaty opłaty restrukturyzacyjnej tzw. exit fee.

 • Zwolnienia z obowiązków przygotowania dokumentacji cen transferowych

Zwolnienia dotyczą transakcji:

 • zawieranych między podmiotami krajowymi, gdy w danym roku żaden podmiot  nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania (SSE) oraz nie poniósł straty podatkowej,
 • zawieranych między podmiotami, których powiązanie wynika wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa lub JST,
 • w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego oraz
 • zawieranych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.
 • Safe harbours

Po spełnieniu określonych w przepisach warunków organy mogą odstąpić od weryfikacji rynkowego narzutu na kosztach dla usług o niskiej wartości dodatniej oraz weryfikacji rynkowego charakteru oprocentowania dla pożyczek.

 • Pominięcia transakcji i jej recharakteryzacji

Będzie to możliwe w sytuacji, gdy organy uznają, że w danych okolicznościach działające podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną transakcję niż transakcja kontrolowana.

 • Oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji TP

Zmieni się także treść oświadczenia podatkowego. Ma ono na celu potwierdzenie przez podatników faktu posiadania dokumentacji cen transferowych oraz tego, że ceny w transakcjach grupowych zostały ustalone na poziomie rynkowym.

 1. Sankcji w cenach transferowych

Za niezłożenie oświadczenia podatkowego oraz  nieterminowe złożenie lub złożenie nieprawdziwej informacji TP-R będzie grozić kara grzywny nawet do 720 stawek dziennych.

Natomiast sankcyjna stawka 50% zostanie zastąpiona trzema nowymi stawkami na poziomie 10%, 20% i 30% (po spełnieniu określonych warunków).

 1. Możliwości stosowania nowych przepisów do transakcji z 2018

Znowelizowane przepisy można stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., przy czym przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych realizowanych po tym dniu.

Warto więc poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami, które obejmują wiele istotnych zmian. Jeśli będą Państwo w tym zakresie potrzebować wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Magdalena Zawadzka