Doradztwo prawne

Doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego
Skuteczne prowadzenie biznesu wynika z optymalnej formy prawnej oraz wewnętrznych regulacji i ładu korporacyjnego.

W zakresie prawa korporacyjnego doradzamy klientom w następujących obszarach:
- rejestracja spółek a także innych podmiotów prawnych (w tym projekty umów oraz statutów, reprezentacja przed sądami rejestrowymi, itp.),

- opracowywanie i wdrażanie zasad ładu korporacyjnego,

- tworzenie projektów regulaminów wewnętrznych (tj. regulaminy posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia wspólników),

- restrukturyzacje spółek, w tym likwidacje, przekształcenia, połączenia i podziały spółek,

- zmiany w kapitałach własnych spółek (podniesienie i obniżenie kapitału zakładowego, wnoszenie wkładów niepieniężnych, itp.),

- stosunki pomiędzy spółką a wspólnikami (tj. wnoszenie dopłat, pożyczki od wspólników, sprzedaż oraz umorzenie udziałów lub akcji, itp.).
Prawo gospodarcze
W zakresie prawa gospodarczego wspieramy przedsiębiorców między innymi w:
- tworzeniu oraz opiniowaniu umów i innych dokumentów, których treść w efekcie w najwyższym stopniu zabezpiecza ich interesy w zakresie nie tylko danej dziedziny prawa, ale również chroni ich przed niepożądanymi konsekwencjami w innych obszarach, jak chociażby prawo podatkowe,

- procesie zakupu i sprzedaży aktywów, w tym niematerialnych (np. znaki towarowe), z uwzględnieniem potencjalnych skutków prawnych i biznesowych danej transakcji,

- zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO) tj. analiza istniejących w korporacji zasad i regulacji, tworzenie i implementacja regulaminów, itp.

- rejestracji i późniejszej ochronie – we współpracy z rzecznikami patentowymi – np. znaków towarowych, itp.

Kogo obsługujemy?

Korporacje | Osoby fizyczne | Firmy rodzinne | Start-upy